Algemene voorwaarden Tekst aan Zet d.d. 1 januari 2016

Deze leveringsvoorwaarden worden gehanteerd door Tekst aan Zet en maken deel uit van iedere overeenkomst die Tekst aan Zet met een opdrachtgever sluit. In een af te sluiten overeenkomst kunnen bepalingen gewijzigd of aangevuld worden.

Degene die met Tekst aan Zet de overeenkomst aangaat, wordt de 'afnemer' of de 'opdrachtgever' genoemd.

 

1. Offerte en offertekosten
Elke offerte is kosteloos en vrijblijvend en blijft één maand geldig. De prijzen in offertes zijn exclusief BTW.

 

2. Honorarium

U kunt een vast honorarium met Tekst aan Zet overeenkomen voor de te schrijven teksten of de opdracht verstrekken op basis van urencalculatie achteraf op grond van de werkelijk bestede uren.
Het honorarium wordt berekend volgens het standaard uurtarief van € 57,00 exclusief BTW.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk dermate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dit niet toerekenbaar is aan Tekst aan Zet, kan en mag in redelijkheid niet van Tekst aan Zet worden verwacht dat de overeengekomen werkzaamheden worden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. In dat geval mag Tekst aan Zet het honorarium verhogen, maar wel nadat de opdrachtgever hierover is geïnformeerd per mail.

 

3. Opdracht en opdrachtbevestiging
In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:

  • wat voor een tekst het betreft;
  • het doel van de opdracht;
  • de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
  • in hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
  • welke materialen of gegevens hij aanlevert, indien bekend binnen welke termijn;
  • in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekenbevoegd is;
  • indien bekend de uiterste aanlevertermijnen.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst 
Tekst aan Zet voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Tekst aan Zet verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig en adequaat reageren op de aangeleverde concepten, zodat gestelde deadlines niet in het gedrang komen.

Aanleveren gegevens
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tekst aan Zet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tekst aan Zet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tekst aan Zet zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Onjuiste gegevens en/of te late terugkoppeling op concepten
Tekst aan Zet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tekst aan Zet is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, danwel onjuiste, onvolledige of te late terugkoppeling op aangeleverde concepten.

Deelaccordering
Wanneer is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Tekst aan Zet de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk (via e-mail) heeft goedgekeurd.

 

5. Concepttekst en twee maal herziening
De offerte voor een tekst heeft betrekking op twee maal een herziening na overleg met opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en kunnen apart in rekening worden gebracht.

 

6. Tussentijdse wijziging van de opdracht
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden of de meergewerkte uren worden achteraf, op basis van het standaard uurtarief apart gespecificeerd aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Tekst aan Zet niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Tekst aan Zet heeft dan wel recht op (deel)betaling voor de verrichte arbeid.

 

7. Overmacht
In geval van overmacht bij Tekst aan Zet zal deze daarvan direct mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Tekst aan Zet heeft dan wel recht op (deel)betaling voor de verrichte arbeid.

 

8. Kostensoorten
In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorariumkosten en andere directe kosten van derden.

 

9. Levering en eerste gebruiksrecht
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Tekst aan Zet en is het afnemer niet toegestaan de tekst te gebruiken.

 

10. Geheimhouding
Tekst aan Zet verplicht zich te allen tijde tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan bekend of aannemelijk is dat deze vertrouwelijk zijn.

 

11. Vrijwaring
De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Tekst aan Zet tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

 

12. Auteursrechten
Wanneer de opdrachtgever de factuur heeft voldaan, is hij eigenaar van de tekst. Het staat de opdrachtgever vrij om de geleverde tekst nogmaals te gebruiken.

 

13. Betaling
De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Tekst aan Zet betaling in termijnen verlangen. De geleverde tekst mag niet eerder gebruikt worden dan nadat de factuur geheel is voldaan.

Bij kleine opdrachten waarvoor vooraf een honorarium is overeengekomen kan Tekst aan Zet ervoor kiezen de declaratie vóór aanvang van de werkzaamheden te verzenden. Na betaling hiervan zullen de werkzaamheden worden opgestart. Ook indien er sprake is van verschotten zal Tekst aan Zet de (voorschot)declaratie voor aanvang van de werkzaamheden verzenden.

Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

14. Geschillen
In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen deze in eerste instantie trachten op te lossen door middel van goed overleg, indien nodig door inschakeling van een mediator.

Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Tekst aan Zet.

 

 

Voorthuizen, 1 januari 2016

Vorige versies: 1 juni 2005, 16 november 2007, 1 januari 2009, 1 januari 2011, 1 januari 2012

 

SNEL CONTACT OPNEMEN!