Algemene voorwaarden Tekst aan Zet d.d. 1 januari 2021

Deze leveringsvoorwaarden worden gehanteerd door Tekst aan Zet en maken deel uit van iedere overeenkomst die Tekst aan Zet met een opdrachtgever sluit. In een af te sluiten overeenkomst kunnen bepalingen gewijzigd of aangevuld worden.

Degene die met Tekst aan Zet de overeenkomst aangaat, wordt de 'afnemer' of de 'opdrachtgever' genoemd.

 

1. Offerte en offertekosten
Elke offerte is kosteloos en vrijblijvend en blijft één maand geldig. Tekst aan Zet heeft gekozen voor de Kleine Ondernemersregeling; daarom is er geen btw van toepassing.

 

2. Honorarium & facturatie

U kunt een vast honorarium met Tekst aan Zet overeenkomen voor de te schrijven teksten of de opdracht verstrekken op basis van urencalculatie achteraf op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het standaard uurtarief van € 65,00 (geen btw van toepassing).

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Eerste opdrachten voor nieuwe klanten worden op basis van voorschotnota uitgevoerd.

Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk dermate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dit niet toerekenbaar is aan Tekst aan Zet, kan en mag in redelijkheid niet van Tekst aan Zet worden verwacht dat de overeengekomen werkzaamheden worden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. In dat geval mag Tekst aan Zet het honorarium verhogen, maar wel nadat de opdrachtgever hierover is geïnformeerd per mail.

 

3. Opdracht en opdrachtbevestiging
In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:

  • wat voor een tekst het betreft;
  • het doel van de opdracht;
  • de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
  • in hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
  • welke materialen of gegevens hij aanlevert, indien bekend binnen welke termijn;
  • in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekenbevoegd is;
  • indien bekend de uiterste aanlevertermijnen.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst 
Tekst aan Zet voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Tekst aan Zet verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig en adequaat reageren op de aangeleverde concepten, zodat gestelde deadlines niet in het gedrang komen.

Aanleveren gegevens
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tekst aan Zet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tekst aan Zet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tekst aan Zet zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Onjuiste gegevens en/of te late terugkoppeling op concepten
Tekst aan Zet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tekst aan Zet is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, danwel onjuiste, onvolledige of te late terugkoppeling op aangeleverde concepten.

Deelaccordering
Wanneer is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Tekst aan Zet de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk (via e-mail) heeft goedgekeurd.

 

5. Concepttekst en twee maal herziening
De offerte voor een tekst heeft betrekking op twee maal een herziening na overleg met opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en kunnen apart in rekening worden gebracht.

 

6. Tussentijdse wijziging van de opdracht
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden of de meergewerkte uren worden achteraf, op basis van het standaard uurtarief apart gespecificeerd aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Tekst aan Zet niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Tekst aan Zet heeft dan wel recht op (deel)betaling voor de verrichte arbeid.

 

7. Overmacht
In geval van overmacht bij Tekst aan Zet zal deze daarvan direct mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Tekst aan Zet heeft dan wel recht op (deel)betaling voor de verrichte arbeid.

 

8. Kostensoorten
In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorariumkosten en andere directe kosten van derden.

 

9. Levering en eerste gebruiksrecht
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Tekst aan Zet en is het afnemer niet toegestaan de tekst te gebruiken.

 

10. Geheimhouding
Tekst aan Zet verplicht zich te allen tijde tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan bekend of aannemelijk is dat deze vertrouwelijk zijn.

 

11. Vrijwaring
De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Tekst aan Zet tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

 

12. Auteursrechten
Wanneer de opdrachtgever de factuur heeft voldaan, is hij eigenaar van de tekst. Het staat de opdrachtgever vrij om de geleverde tekst nogmaals te gebruiken.

 

13. Betaling
De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Tekst aan Zet betaling in termijnen verlangen. De geleverde tekst mag niet eerder gebruikt worden dan nadat de factuur geheel is voldaan.

Bij kleine opdrachten waarvoor vooraf een honorarium is overeengekomen kan Tekst aan Zet ervoor kiezen de declaratie vóór aanvang van de werkzaamheden te verzenden. Na betaling hiervan zullen de werkzaamheden worden opgestart. Ook indien er sprake is van verschotten zal Tekst aan Zet de (voorschot)declaratie voor aanvang van de werkzaamheden verzenden.

Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

14. Geschillen
In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen deze in eerste instantie trachten op te lossen door middel van goed overleg, indien nodig door inschakeling van een mediator.

Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Tekst aan Zet.

Voorthuizen, 1 januari 2021
Vorige versies: 1 juni 2005, 16 november 2007, 1 januari 2009, 1 januari 2011, 1 januari 2012, 1 januari 2016, 1 januari 2019

 

 

Privacy verklaring & Cookiebeleid

 

Tekst aan Zet respecteert de privacy de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van eventuele cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u dit venster te sluiten. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”):
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Simone van Drie, eigenaar van Tekst aan Zet.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 - De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 - Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
- de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken
- tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
- de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet en vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens
Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en Tekst aan Zet. En indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen en betalingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die via deze website zijn verzameld.

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u elders op deze website.

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u ons een e-mail.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Google zal haar bezoekersstatistieken 26 maanden bewaren.

 

Artikel 9 – Cookies
Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische, functionele en tracking cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website, zodat wij elke bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie.
Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden. Met Google heeft onze webbouwer een verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan. Ook raden wij aan het privacybeleid van Google Analytics te raadplegen wanneer u meer wilt weten over hoe Google omgaat met uw data.

 

Cookies en privacy
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, mobile telefoon of tablet. Er zijn verschillende soorten cookies waarbij we hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruiken en waarom wij dat doen.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Er hoeft hiervoor geen toestemming gegeven te worden.

Analytische cookies zorgen ervoor dat de website kan meten wat onze bezoekers op de website doen. De statistieken herleiden wij niet naar personen. Wij zijn hierdoor in staat onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics als derde partij. Omdat wij met afgeschermde ip-nummers gebruiken, is uw toestemming hier ook niet voor nodig.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internettelefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 10 - Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 12 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf stuurt u een mail aan info@tekstaanzet.nl

 

SNEL CONTACT OPNEMEN!